WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez JACOB.ES JAKUB STARZYŃSKI z siedzibą w Katowicach przy ul. Ignacego Mościckiego 9a, lok.6, 40-841 Katowice, NIP 6432944960, REGON: 382038239 za pośrednictwem serwisu internetowego www.livestage.online (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1. DEFINICJE.

 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie livestage.online
 • Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Usługodawca – firma JACOB.ES JAKUB STARZYŃSKI z siedzibą w Katowicach przy ul. Ignacego Mościckiego 9a, lok.6, 40-841 Katowice, NIP 6432944960, REGON: 382038239
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń, połączeń internetowych o parametrach opisanych w §4 Wymagania techniczne, za których niespełnienie przez Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkownikó Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu za co nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

livestage.online nie odpowiada za zmiany w kalendarzu transmisji, w szczególności zmiany wynikające z powodu siły wyższej oraz innych czynników od niej niezależnych.

Organizator zaleca zakup biletu na minimum godzinę przed rozpoczęciem transmisji. Maksymalny czas autoryzacji bramki płatności wynosi 50 minut.

§3. DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW CYFROWYCH WCHODZĄCYM W SKŁAD SERWISU.

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie aktualnych oraz przyszłych Treści cyfrowych wchodzących w skład serwisu, stanowią ofertę zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która następuje po uiszczeniu wymaganej przez Usługodawcę płatności przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w trakcie trwania sprzedaży Treści cyfrowych za wyjątkiem okresów, w którym realizowane są przerwy serwisowe serwisu oraz usuwane jego awarie.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na dostarczanie Treści cyfrowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego przy każdej Treści cyfrowej, prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie prawidłowe dokonanie płatności wybraną przez siebie metodą, po której poprawnej autoryzacji uzyskuje automatyczny dostęp do pełnej zawartości Serwisu.
 4. Następnie Usługodawca zamieszcza w Serwisie, na koncie użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 5. Użytkownik dokonuje płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu lub PayU.pl obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186
 1. Usługodawca informuję Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

§4. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą urządzeń połączonych z siecią Internet połączeniem o rzeczywistej przepustowości minimum 4 Mbps (zalecane 10 Mbps).
 2. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej.

Komputery PC

 • Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści.
 • Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor min. 1,6GHz
  • pamięć RAM min. 8GB
  • połączenie internetowe stałe minimum 12 Mbps
 • System operacyjny:
  • Microsoft Windows w wersji Windows 7 lub nowszej
  • Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy)
  • karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo
 • Minimalne parametry przeglądarki internetowej:
  • włączona obsługa plików “cookies”
  • włączona obsługa Java Script
  • Mozilla Firefox 49+
  • Google Chrome 35+
  • Video HTML5

Urządzenia mobilne

 • Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści
 • Minimalne wymagania sprzętowe:
  • telefon wspierający technologię video html5

połączenie stałe WiFi o przepustowości minimum 12 Mbps

§5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU.

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z wadliwą realizacją umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Usługodawca rekomenduje, aby reklamacje w związku z realizacją umowy były składane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi treści cyfrowej.
 3. Reklamacja może być złożona mailowo na adres hello@livestage.online W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz w miarę możliwości dołączyć materiały, które pomogą zweryfikować zgłoszenie.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w tej samej formie w jakiej Użytkownik złożył reklamację.
 5. Reklamacje nie przysługują na niesatysfakcjonujący dla Użytkownika wybór treści elektonicznych dokokonany przez Usługodawcę.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi treści cyfrowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy – w przypadku Treści płatnych pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi co zostanie każdorazowo zweryfikowane przez Usługodawcę. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia woli wysłanego na hello@livestage.online
 2. Bieg terminu, od którego biegnie czas na odstąpienie od zawartej umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik lub innego, jeżeli Użytkownik złoży takie żądanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie
 7. prawa odstąpienia od umowy.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§8. ROZWIĄZANIE UMOWY.

 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§9. DZIAŁANIA ZABRONIONE I SPRZECZNE Z REGULAMINEM.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania bez pisemnej zgody Usługodawcy Treści Cyfrowych wytworzonych przez Usługodawcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez transmisje (streaming), retransmisje, udostępnianie oraz przesyłanie za pośrednictwem portali zewnętrznych, programów komputerowych lub innego rodzaju aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, jakichkolwiek Treści Cyfrowych udostępnionych oraz wytworzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące zarówno w całości jak i w części.
 2. Usługodawca oświadcza, że stale monitoruje sieć internetową w zakresie nieautoryzowanego udostępniania przez podmioty zewnętrzne wytworzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące Treści Cyfrowych objętych jego prawami autorskimi.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę nieautoryzowanego udostępniania Treści Cyfrowych przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zablokowania wykupionej przez niego licencji. Użytkownik nie jest uprawiony do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za licencję, która została zablokowana przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.
 4. W przypadku stwierdzenia działań opisanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu Usługodawca podejmie wszelkie dostępne kroki prawne w celu ochrony przysługujących mu praw, w szczególności poprzez zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez dany podmiot zewnętrzny oraz dochodzenie od podmiotu zewnętrznego wobec, którego stwierdzono nieautoryzowane przez niego udostępnianie Treści Cyfrowych produkowanych przez Usługodawcę odszkodowania za poniesioną przez Usługodawcę szkodę na zasadach ogólnych wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 6. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Jacob.es Jakub Starzyński z siedzibą w Katowicach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listowanie na adres: ul. Ignacego Mościckiego 9a/6, 40-841 Katowice
– telefonicznie: +48 786-105-601
– mail: hello @ jacobes.com.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:

 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • w celu oferowania naszych produktów i usług, w tym drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia umowy, realizacji usług w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
– imię i nazwisko,
– nr telefonu,
– adres e-mail,
– adres zamieszkania,
– nr dokumentu tożsamości.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowym, marketingowym.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy, realizacji usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, realizacji usług przetwarzamy do zakończenia realizacji umowy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
3. Twoje dane kontaktowe pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. PLIKI COOKIES 

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.